Eco Media Center

1 0 You must be logged in to vote
Орнитофауна Великог Ратног острва
Image taken: 2012
Location: Serbia
Uploaded by: Ekopuls
Због релативно очуване мочварне и водене вегетације и присуства великих водених површина, на овим просторима се још увек храни, гнезди и задржава већи број врста птица. Њихово присуство је условљено разноликошћу станишта, годишњих доба и водостаја. Ово станиште је готово нестало у Србији и одржало се само у фрагментима на спрудовима и у плавном делу обале уз Дунав и Саву. Значајна површина овог подручја се налази и у плавној зони на левој обали Дунава преко пута Великог Ратног острва.
На Ратном острву и око њега се среће 163 врста птица врста птица , сврстаних у 46 фамилије и 16 редова. На Великом Ратном острву 66 врста птица се гнезди, од којих су 43 станарице, а 23 селице. Резултати истраживања показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се неке од ових врста могу срести у Србији. Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом омогућава боравак птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у неповољном периоду године. Проглашавањем Великог Ратног острва природним добром, пределом изузетних одлика омогућено је да се овај простор приведе намени и конзервационим мерама сачува и побољша. Орнитофауна Великог Ратног острва представља целину са друга два острва Чапљанац и Козара који се налазе са десне стране пловног пута Дунава.
Велико Ратно острво поседује специфичности у саставу орнитофауне. Положај острва је омогућио велику разноврсност птица у непосредној близини центра Београда. На острву се могу видети изузетне врсте птица у њиховом природном станишту, међу којима орао белорепан, црна рода, 7 врста чапљи, преко 40 врста различитих патака, ронци са далеког севера и др. Зими и у периоду гнежђења може се забележити око 80 врста, док се у сеоби може регистровати преко 100 различитих врста птица на Великом Ратном острву и Ушћу. Приликом ниског водостаја издигне се из воде пешчани спруд на североистоку острва који привлачи шљукарице у сеоби. Велико Ратно острво је окружено плићим терасама погодним за исхрану различитих врста патака, док пловни ток Дунава са дубљом водом, отвара нишу за исхрану ронаца и великих корморана.

Већи број регистрованих врста птица на Великом Ратном острву налази се у списковима врста који прате најзначајније међународне конвенције из ове области и то: Конвенција о очувању миграторних врста дивљачи – Бонска конвенција; Конвенција о заштити европског дивљег живог света и природних станишта – Бернска конвенција и Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица – Рамсарска конвенција.

Извор: Зеленило-Београд
COMMENTS:
You must be logged in to post comments
Geo location
Similar results
Send your image
News source

You can report incidents such as pollution to water or land, damage or danger to the natural environment, animals in distress or dead animals, poaching or illegal fishing, dumping of hazardous waste or large amounts of industrial waste, incidents at waste sites such as landfill, transfer station etc., industry causing noise, air, water and land pollution, illegal dumping of solid and liquid wastes (including soil), contaminated sites, roadside litter. You can also report environmentally friendly sites such as eco resorts, eco retreats, green hotels, ecolodges and environmentally friendly accommodation and eco resources along with nature and wildlife photos.
©2011 Eco Media Center
contact